premium-small.png

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania: POBIERZ

REGULAMIN SKLEPU

I. SŁOWNIK POJĘĆ

Sprzedawca, Sprzedający, Administrator danych – Bewsen Pharma z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa , NIP: 6182082750 , Regon: 384559505 Sklep, Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.drbewsen.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia. Kupujący, Klient – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta). Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22(1) Kodeksu Cywilnego). Regulamin – niniejszy Regulamin. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów. Niniejszy Regulamin określa: procedurę składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży, zmianę i czas realizacji Zamówienia, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, sposoby zapłaty, ceny, warunki dostawy Towarów, pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży, procedurę składania reklamacji, zasady ochrony danych osobowych, zasady rejestracji w Sklepie, warunki techniczne, postanowienia końcowe. Biuro Obsługi Klienta – infrastruktura Sprzedawcy służąca do masowego kontaktu z klientami przy użyciu wielu środków komunikacji.

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę”. Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w potwierdzającej wiadomości e-mail (zgodnie z art. 66(1) §1 kodeksu cywilnego). Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia nie stanowi jeszcze akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca niezwłoczne, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych po otrzymaniu Zamówienia, dokonuje weryfikacji możliwości realizacji Zamówienia, w tym zwłaszcza dostępności Towaru – i powiadamia Kupującego czy akceptuje Zamówienie. W przypadku akceptacji Zamówienia – następuje zawarcie pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym umowy sprzedaży Towaru, z zastrzeżeniem pkt. VII. W przypadku, gdyby okazało się że termin wskazany w ust. 4 jest niewystarczający – Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego o jego wydłużenie. Czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia w tym wybór towaru, umieszczenie go w koszyku, wskazanie sposobu zapłaty, korygowanie błędów w zamówieniu, itp. zostały określone na stronie internetowej www.drbewsen.pl

III. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Kupujący może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do chwili nadania przez Sprzedawcę przesyłki z zamówionym Towarem. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.drbewsen.pl Informacja o dostępności Towaru jest wyświetlana przy każdym Towarze. Czas realizacji Zamówienia jest sumą czasu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki dostawcy, a także czasu dostawy przesyłki przez dostawcę do Klienta. Czas ten określony jest przy opisie poszczególnych Towarów i w żadnym przypadku nie przekracza 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Towaru. W przypadkach wyjątkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy – termin realizacji Zamówienia określony zgodnie z ust. 3 powyżej może ulec wydłużeniu, do 30 dni, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. W takim wypadku Kupujący może w szczególności anulować Zamówienie (odstąpić od zawartej umowy), na zasadach określonych w pkt. IV Regulaminu. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości Towarów. Czas realizacji takiego zamówienia równy jest czasowi realizacji zamówienia odnoszącego się do Towaru dostępnego w najpóźniejszym terminie (zgodnie z wartością wyświetlaną przy opisie Towaru).

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZAMIANA TOWARU

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie lub wiadomością e-mail na adres biuro@drbewsen.pl  Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej zapłaty. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (kosztów wysyłki Towaru przez Klienta do Sprzedającego), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.). Dotyczy to w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu Towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, konieczność wyboru takiego sposobu zwrotu, by Towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w wysokości najniższego możliwego sposobu dostawy, który był dostępny dla produktu lub produktów zakupionych przez Klienta, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego paragrafu. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Niezależnie od powyższego, Konsument w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru może zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego towaru lub inny towar dostępny w Sklepie, za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W przypadku zamiany Towaru – pkt. IV ust. 3-10 stosuje się odpowiednio.

V. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY

Kupujący może wybrać następujące formy płatności: przy odbiorze: pobranie płatność z góry: poprzez serwis Przelewy24 lub poprzez przelew bankowy. Terminy zapłaty określa w tym przypadku umowa. Dostępność poszczególnych sposobów zapłaty, w tym zwłaszcza płatności „za pobraniem”, może być uzależnione od wybranego sposobu dostawy Towaru. Szczegółowa informacja w kwestii dostępności poszczególnych sposobów zapłaty, a także powiązanych z nimi opłat, jest zawarta na stosownej podstronie Sklepu, a także wyświetlana przez Sklep w trakcie procedury składania Zamówienia (zob. § II powyżej). W przypadku płatności „z góry” albo w systemie ratalnym (pkt. V ust. 1.2 i 1.3 regulaminu), zaplata powinna być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności „za pobraniem” (pkt. V ust. 1.1) – z chwilą dostawy Towarów.

VI. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez niego sposób, określony w procedurze składania Zamówienia. Sprzedawca udostępnia w ramach Sklepu następujące sposoby dostawy: a) przesyłka kurierska, b) paczkomat Inpost 24/7 . Kupujący winien w miarę możliwości zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan w jakim dotarła. Jeśli to możliwe należy dokonać udokumentowania uszkodzenia poprzez wykonanie fotografii uszkodzeń i dołączenie jej do zgłoszenia. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sprzedawcy. Dokonanie czynności wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej nie warunkuje odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru, ale może przyspieszyć realizację procedury reklamacyjnej. Dostępność poszczególnych sposobów dostawy, w tym zwłaszcza dostawy do Serwisu, może być uzależnione od Towarów których dotyczy Zamówienie. Szczegółowa informacja w kwestii dostępności poszczególnych sposobów dostawy, a także powiązanych z nimi opłat, jest zawarta na stosownej podstronie Sklepu, a także wyświetlana przez Sklep w trakcie procedury składania Zamówienia (zob. § II powyżej). Adres, na który Towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar.

VII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

W trakcie realizacji zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu zamówienia. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej i jest on udostępniany Kupującemu do wydruku w linku uwidocznionym w wiadomości email, przesyłanej Kupującemu w terminie 14 dni od wydania Towaru. Na życzenie Klienta dokument sprzedaży zostanie przesłany w formie papierowej za pośrednictwem poczty; w tym celu prosimy o kontakt.

VIII. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556(1)-556(3) Kodeksu cywilnego. Reklamacja może być złożona w szczególności na piśmie lub z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego. Przed wysłaniem towaru Kupujący powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w celu ustalenia terminu wezwania kuriera po odbiór przesyłki. Reklamowany towar odbierany jest od Klienta za pośrednictwem kuriera współpracującego ze Sprzedawcą i na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu oraz wypełniony formularz reklamacji. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę towaru podczas transportu, które uniemożliwi jego uszkodzenie. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez Kupującego niebędącego Konsumentem, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że Kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora (o ile taka gwarancja została udzielona). Sprzedawca poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej. Zastosowanie się do wymogów zawartych w §VII ust. 2 i 3 oraz § IX ust. 2-11 powyżej nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.

IX. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, wypełnieniem obowiązku podatkowego, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu. Administrator może przetwarzać dane osobowe Kupujących celem: Wykonania czynności co do których Kupujący wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda stanowi w szczególności podstawę przetwarzania danych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu. Wykonania zawartych umów lub podjęcia działań celem zawarcia umowy na żądanie Klientów (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku dokonania zakupu lub skorzystania z innych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu. Wówczas dane Klientów będą przetwarzane do czasu realizacji zamówienia lub usługi oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. Wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to zwłaszcza osób z którymi Administrator dokonał czynności skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego czyli Kupujących. Promowania towarów lub usług własnych, prowadzenia korespondencji a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

X. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Definicje Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, to udostępnienie: treści strony internetowej znajdującej się pod adresem www.drbewsen.pl usługi „Konto klienta” usługi „Formularz kontaktowy” usługi „Dodawanie opinii o zakupionych produktach” Usługi świadczone drogą elektroniczną Konto klienta Na stronach serwisu www.drbewsen.pl Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta klienta. Rejestracja konta nie jest konieczna dla dokonania zakupów, ale umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności ułatwiających dokonywanie zakupów. Na funkcjonalność Konta klienta składa się: śledzenie stanu realizacji zamówienia dostęp do historii zamówień Użytkownika dostęp do faktur możliwość zapisania się do newslettera możliwość dodania / zmiany danych adresowych możliwość zmiany ustawień konta W celu rejestracji Konta klienta Użytkownik zobowiązany jest podać aktywny adres e-mail. Użytkownik może podać również dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Podanie tych danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak ułatwia i przyspiesza zakupy w sklepie internetowym. Użytkownik w każdym czasie może usunąć Konto klienta. W celu usunięcia Konta klienta należy wysłać wiadomość z adresu email do niego przypisanego na adres elektroniczny z żądaniem usunięcia konta. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta klienta, zostanie ono usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po realizacji aktywnych zamówień złożonych przez Użytkownika w Sklepie internetowym. Formularz kontaktowy Formularz kontaktowy dostępny jest między innymi poprzez aktywację linku znajdującego się pod adresem www.drbewsen.pl/kontakt Umożliwia on kontakt z Usługodawcą poprzez wybranie jednej z form: kontaktu zwrotnego za pomocą połączenia telefonicznego lub wiadomości e-mail. Do skorzystania z formularza kontaktowego konieczne jest podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail. Dodawanie opinii o zakupionych produktach Użytkownik, który zakupił produkty w Sklepie internetowym może uzupełnić formularz opinii o produkcie zawierający jego ocenę. Link prowadzący do formularza jest wysyłany na adres podany podczas składania zamówienia. Do uzupełnienia formularza wymagane jest wskazanie autora opinii. Autor może zostać określony w dowolny sposób, tj. Użytkownik może wskazać swoje imię, nazwisko lub pseudonim. Udostępnianie strony www Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wyświetlania zawartości strony www.drbewsen.pl oraz wszystkich podstron znajdujących się w ramach tego adresu internetowego. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną Udostępnienie strony www – umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia zawartości strony internetowej, a rozwiązana z chwilą zaprzestania jej wyświetlania przez Użytkownika. Formularz kontaktowy – umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia wszystkich pól formularza i jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa po zakończeniu kontaktu zwrotnego przez pracownika Usługodawcy. Dodawanie opinii o zakupionych produktach – umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania uzupełnionego formularza Usługodawcy. Do przesłania formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa z chwilą zamieszczenia przez Usługodawcę w ramach odpowiedniej podstrony internetowej www.drbewsen.pl opinii o zakupionym produkcie. Konto klienta – umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta klienta. Założenie Konta klienta wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta klienta na żądanie Użytkownika. Zmiana części regulaminu dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną. Sklep Internetowy może zmienić niniejszy regulamin z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się okoliczności wynikające ze zmiany: funkcjonalności sklepu internetowego, obowiązujących przepisów prawa, profilu działalności Usługodawcy, świadczonych usług, Zmiana regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowych warunków za pomocą wiadomości e-mail skierowanej do zarejestrowanych Użytkowników na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta klienta lub poprzez wyświetlenie informacji w postaci wyskakującego okienka tzw. Pop-upa. Wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Sklep Internetowy przesyła lub udostępnia nową treść Regulaminu. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni. XI. WARUNKI TECHNICZNE W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2. Włączoną obsługę Java Script. Aktywny adres e-mail.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25. maja 2018 r. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.drbewsen.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

REKLAMACJE

Jak przebiega proces reklamacji produktu?

Kontakt z nami – zgłoś nam reklamację gwarancyjną wysyłając do nas wiadomość za pomocą dostępnego na stronie www.drbewsen.pl formularza kontaktowego. Formularz – pobierz i wypełnij formularz reklamacji gwarancyjnej. Odbiór – umówimy kuriera, który odbierze od Ciebie reklamowany towar lub poprosimy o zwrot towaru przez Paczkomaty InPost. Ekspertyza – specjalistyczny serwis przeprowadzi badanie towaru. Decyzja – wydamy decyzję, o której poinformujemy Cię mailowo, na piśmie lub telefonicznie. Wynik reklamacji Decyzja pozytywna: Wymiana – jeśli zdecydujesz się na wymianę produktu na nowy, dostarczymy Ci przesyłkę w ciągu 7 dni roboczych*. Zwrot środków – jeśli zdecydujesz się na zwrot środków finansowych, otrzymasz je na kartę, z której dokonywana była płatność albo na rachunek bankowy, jeśli płatność dokonywana była przelewem tradycyjnym lub przy odbiorze towaru. Zwrot pieniędzy nastąpi po potwierdzeniu faktury korygującej, która zostanie wysłana na adres e-mail podany w zamówieniu. Decyzja negatywna: Zwrot produktu – jeżeli zdecydujesz się na zwrot produktu, reklamowany produkt zostanie odesłany na wskazany przez Ciebie adres. Utylizacja – jeżeli zdecydujesz się na utylizację, produkt zostanie zniszczony z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska. Co zrobić, gdy przesyłka jest uszkodzona? Dostawa kurierem: Przed odebraniem przesyłki – sprawdź, czy karton opakowanie nie jest uszkodzone. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości możesz odmówić przyjęcia przesyłki – w takiej sytuacji pilnie nas poinformuj o tym fakcie. Po odebraniu przesyłki – jeśli po rozpakowaniu przesyłki stwierdzisz, że zamówiony towar jest uszkodzony, należy skontaktować się z firmą kurierską i umówić przyjazd kuriera celem spisania protokołu szkody. Spisanie protokołu szkody możliwe jest do 7 dni roboczych od odebrania przesyłki! Dostawa do paczkomatu: Po wyjęciu przesyłki z paczkomatu – jeśli masz zastrzeżenia co do stanu przesyłki lub jest ona uszkodzona, nie zamykaj skrytki, z której została wyjęta przesyłka i rozpocznij procedurę reklamacyjną – umieść z powrotem przesyłkę w skrytce i postępuj wg komunikatów wyświetlanych na ekranie paczkomatu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru niewidocznych w momencie odbioru przesyłki z paczkomatu należy zgłosić ten fakt w placówce InPost oraz spisać protokołu szkody w terminie do 7 dni roboczych od dnia odebrania przesyłki. W przypadku wszelkich uszkodzeń towaru, prosimy o poinformowanie nas o takiej sytuacji – pamiętaj o bezzwłocznym spisaniu protokołu szkody. Zobacz jak przebiega proces reklamacji produktu Platforma ODR Jako Konsument masz prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich praw oraz roszczeń za pomocą specjalnej platformy ODR. Umożliwia ona bezstronne i niezależne rozstrzyganie sporów między Konsumentami a Przedsiębiorcami, które dotyczą zobowiązań powstałych przy zawieraniu umów internetowych. Platforma jest przeznaczona dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Skargi można składać pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Pomoc Potrzebujesz pomocy? Skonsultuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.